“ช้อปสินค้า ช้อปความรู้ ได้ไอเดียต่อยอดธุรกิจ” Up Expo 2021

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1784 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง จัดงาน Up Expo 2021 เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP, SME/Start up อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การจัดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร (UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมภาคเกษตร เพิ่มทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมภาคเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME/Start Up เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้ดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในการจัดงานมหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่การพัฒนากำลังคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสาวอโณทัย ทิพเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้ประสานงานหลัก กล่าวว่า มทร.สุวรรณภูมิ ทำงานแบบบูรณาการด้วยการนำชุมชนทั้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้นำการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Future Innovation and Technology) และกิจกรรม Buffet Knowledge โดยนำปราชญ์ชุมชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้สนใจ

นอกจากนี้การจัดงาน UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ตระหนักและมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมจึงได้สมัครเข้าร่วมการจัดงานอย่างยั่งยืนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน สนับสนุนการจัดงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีรูปแบบกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1784 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน