“ราชทัณฑ์” ไม่ทนต่อการทุจริต ขับเคลื่อนองค์กร “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1346 ครั้ง

“ราชทัณฑ์” ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม ขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง ร่วมรับชมการสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ Webex เพื่อเป็นการเปิดเวทีอภิปรายให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์สู่ความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา นายธาดา เตียประเสริฐ กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมอภิปราย มีนางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี

นายอายุตม์ กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในนามของกรมราชทัณฑ์ขอแสดงพลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2565 เน้นหนักให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภารกิจงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ด้วยการยกระดับให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเป็น 1 ใน 5 เป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2565

พร้อมทั้งสั่งการให้เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังทั่วประเทศยึดถือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการปลูกฝังให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนต้องตระหนักในปัญหาดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเดินรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างองค์กรราชทัณฑ์ให้โปร่งใสไร้ทุจริต หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนใดมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ ท่านสามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้ผ่านช่องทาง QR Code : DOCAnti-Corruption

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1346 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน