สถาบันพระปกเกล้า ปิดหลักสูตร “สิทธิมนุษยชน” รุ่น 2

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2005 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า ปิดหลักสูตร “สิทธิมนุษยชน” รุ่น 2 ด้าน “ศ.วุฒิสาร“ มองบทเรียนโควิด มีความซับซ้อนจากความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 

วันนี้ (16 พ.ย.64) ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายเรื่อง สังคมไทยได้อะไรจาก Covid-19 ในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปสม.) รุ่นที่ 2 โดยมีนายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 

ศ.วุฒิสาร กล่าวในตอนหนึ่งถึง สังคมไทยได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิดในเรื่อง การจัดการเชิงพื้นที่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยากจน การปรับวิถีการทำงาน พลัง หรือทุนทางสังคมของสังคมไทย มีมูลค่าสูง (อาสาสมัครมีพลังสูงมาก น้ำใจเอื้อเฟื้อ คนไทยมีวินัยและรับผิดชอบทางสังคม) การจัดการภายใต้ฐานข้อมูลร่วมกัน สำหรับบทเรียนจาก covid-19 มีความซับซ้อนของปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม เศรษฐกิจระดับรากฐาน ผู้ประกอบการย่อย ประสบปัญหามากที่สุด การว่างงาน การว่างงานแฝง ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวประสบภาวะถดถอยอย่างรุนแรง เศรษฐกิจครัวเรือนมีปัญหามากขึ้น คุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว จึงเป็นบทเรียนของสังคมไทย ในการจัดการเชิงพื้นที่ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Big data) ทุนทางสังคมไทยมีศักยภาพสูง

ด้านนางสาวรตญา กล่าวว่า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่าย นักบริหารระดับสูง จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2005 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน