“อลงกรณ์” เล็งฟื้นส่งออกเกลือทะเลไทยบุกตลาดจีน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1781 ครั้ง

อลงกรณ์ เล็งฟื้นส่งออกเกลือทะเลไทย ประสาน ทูตเกษตร-ทูตพาณิชย์ เปิดตลาดจีน พร้อมดึงสภาอุตสาหกรรมจับคู่สหกรณ์นาเกลือกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารเพิ่มยอดขายในประเทศ มอบบอร์ดเกลือฟื้นฟูประเพณี แรกนาเกลือสร้างคุณค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เปิดเผยวันนี้ (30 ต.ค.) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/ 2564 โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Cloud meeting) พร้อมด้วย คณะกรรมการ อาทิ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ประธานคณะทำงาน Ad-Hoc เกลือ นายสมศักดิ์ อยู่รอด รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายคทาวุธ บุญมา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล (Salt Academy :AIC-COE) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

(1) การจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 วงเงิน 12,570,300 บาท เพื่อระบายเกลือทะเลค้างสต็อกปี 2562/63 ปริมาณ 48,817.20 ตัน ในแหล่งผลิตสำคัญ ในอัตราตันละไม่เกิน 250 บาท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ช่วยเหลือตามจานวนพื้นที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ที่เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2564 (3) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566-2570 พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ บรรจุลงในแผนปฏิบัติงาน และ (4) รายงานจากคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ในปี 2565 ในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ประธานช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือที่ประสบปัญหาหนี้สินโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ แผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการการพัฒนาเกลือทะเลไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือและการพัฒนากระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรมอาหาร คณะกรรมการฯ พร้อมลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยจะนำวาระเกลือทะเลเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ในการประชุมครั้งหน้าเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์เกลือกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานต่างๆ และมอบหมายคณะทำงานเฉพาะกิจจัดประชุมกับผู้ค้าเกลือ เพื่อร่วมมือกันในการสร้างระบบการค้าและราคาที่เป็นธรรม

นายอลงกรณ์ ได้มอบหมายสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรในต่างประเทศร่วมกับทูตพาณิชย์ช่วยกันเปิดตลาดเกลือเพื่อฟื้นฟูการส่งออกเกลือทะเลไทยดังเช่นที่เคยทำมาหลายร้อยปี

นอกจากนี้ยังสั่งการให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศึกษาฟื้นฟูพิธีการทำขวัญนาเกลือ และการจัดงานพิธีแรกนาเกลือซึ่งเป็นประเพณีในอดีตแต่ได้สูญหายไปนับเป็นวัฒนธรรมนาเกลือและชาวนาเกลือเช่นเดียวกับพิธีแรกนาขวัญอันเป็นวัฒนธรรมชาวนาและนาข้าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ

สำหรับสถาบันเกลือ (Salt Academy) กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสถาบันอาหารรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เกลือทะเลไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1781 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน