ป.ป.ช. – มมร นำหลักธรรมคำสอนขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 707 ครั้ง

ป.ป.ช. ร่วมกับ มมร จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1

วันนี้ (18 ก.ย.64) สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

วันที่ 18 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่ 24 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาเขตศรีล้านช้าง และครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) วันที่ 26 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มมร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร และประชาชนที่สนใจ ทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000 รูป/คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายอนันต์ ทรัพย์วารี รองอธิการบดี มมร กล่าวรายงาน ในเวลาต่อมาเป็นการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี มมร จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเผยแผ่” โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “รวมพลัง บ-ว-ร ประยุกต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาต่อต้านการทุจริต” โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคมราชบัณฑิต และประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดยพระกิตติสารสุธี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร.อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

จากนั้นได้มีการสรุปกิจกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม

จากนั้นเป็นการกล่าวปิดโครงการครั้งที่ 1 และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดยพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2) จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 707 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน