ทร. จัดพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง กองทัพเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 12.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ โดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี 2567 การต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 CLASS TUG  เป็นแบบพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการเข้า – ออกจากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกประการ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางที่จัดให้มีพิธีวางกระดูกงูในวันนี้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ มีความยาวตลอดลำ 31.5 เมตร ความกว้างตัวเรือ 12.6 เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ 4.5 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ 12.1 นอต ห้องพักสำหรับกำลังพล 20 นาย มีพื้นที่จัดเก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วันระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว 8 นอตที่ระวางขับน้ำเต็มที่และมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า 55 เมตริกตัน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า “ตามที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับ จนถึงขั้นตอนที่สำคัญในวันนี้ คือ การวางกระดูกงูเรือ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและประสบการณ์ของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถดำเนินการสร้างเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ”

ในส่วนของพิธีวางกระดูกงูเรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ และได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และยังถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถิตแก่เรืออีกด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน