ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พื้นที่ภาค 3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1960 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาค 3

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ต้านทุจริตจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาค 3 ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 3 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการ “STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต” เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำร่องจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตใน 27 จังหวัด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ขยายผลจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 สมาชิกชมรม STRONG เกิดการตื่นตัวจับตามองแจ้งเบาะแส รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความกล้าในการให้ข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งการนำเสนอประเด็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังเห็นได้จากประเด็นข่าวในปัจจุบัน เช่น โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดช่วงโควิด-19 โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ตลอดจนถึงการทุจริตที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค จำนวน 8 จังหวัด ดำเนินการโดย นายกฤตชัย พรมวัน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวรีย์ อัครพงศ์เดชาโชติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 มีผลการดำเนินงานเด่นของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้

  1. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครราชสีมา : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านหนองโพธิ์หมู่ 14 (สายจากถนนโชคชัย – ครบุรี ถึง บ้านใหม่ หนองปรึก) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  2. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยภูมิ : การบริหารจัดการมูลดิน บึงอัมพันธ์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  3. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์ : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  4. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยโสธร : ปัญหาการดำเนินการโครงการ ขุดลอกลำห้วย ตามโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ : การทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำ และการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้สำรวจพื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ เส้นทางจากบ้านแซร์ไปร์ – ด่านช่องสะงำ (ด้านฝั่งขวา) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์ : การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
  7. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ : การลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการขุดลอกลำห้วย
  8. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี : โครงการวางท่อส่งน้ำบนสะพานรับท่อข้ามลำน้ำโดม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1960 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน