ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1604 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนต้านทุจริต กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายใต้โครงการ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ผ่านระบบ Zoom Webinar ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2564 ส่งสัญญาณจาก โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โมเดล STRONG ผลักดันให้เกิดองค์กรพอเพียงต้านทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวให้ความรู้เรื่อง “การสร้างองค์กรพอเพียงต้านทุจริต แนวคิดสู่ความโปร่งใสไร้สินบน”

ทั้งนี้ นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายผลองค์กรพอเพียงต้านทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นประธานโค้ชชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมกับสมาชิกชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรพอเพียงต้านทุจริต ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างและขับเคลื่อนชมรม STRONG ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจริต พร้อมทั้งยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 19 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นองค์กรพอพียงต้านทุจริต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จำนวน 6 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Webinar จำนวนทั้งสิ้น 94 คน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1604 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน