นศ.มทรส.คว้า 2 รางวัล โครงงานด้านวิทย์ และด้านนวัตกรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 984 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า จากการที่ (มทรส.) มุ่งมั่น ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีความพร้อม ในการประกอบอาชีพตอบสนองความต้องการกำลังคนในด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ ให้ความสำคัญการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาที่ทำร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต

นายธีรพล กล่าวว่า ทั้งนี้ในแต่ละปีได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยในภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 788 คน ใน 428 สถานประกอบการ และในแต่ละปีจะจัดให้มีการส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ซึ่งในปี 2564 ได้ผ่านการตัดสินผลงานรอบแรกจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิป หรือตัวนำหัวเชื่อมในการผลิตชิ้นส่วน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษาเจ้าของผลงาน ประกอบด้วย นางสาวเปรมฤทัย เล็กประดิษฐ์นายอภิวัฒน์ วุฒิ และนายอัมรินทร์ แบ่งส่วน จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี และอาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา โดยปฏิบัติงานที่บริษัทไทย ออโต ทูลส์แอนด์ดาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รายใหญ่ของอาเซียน

นายธีรพล กล่าวต่อว่า และโครงการด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ผลงานการปรับปรุงการทำงานของแผนกคัดไข่ไก่ นักศึกษา เจ้าของผลงาน คือ นายก้องเกียรติ แก้วเก้าดวง และนายภูวดลย์ ดาวเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์นิเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย และว่าที่ร้อยตรี อนุศักดิ์ ศิลาชัย ปฏิบัติงานที่บริษัท เดลี่ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายธีรพล กล่าวอีกว่า ได้รับแจ้งผลการตัดสินในรอบสุดท้ายจาก ผศ.ประภาส กลับนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการว่า ทั้ง 2 โครงงานที่ส่งประกวด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ละด้านของบริษัทฯ อย่างดียิ่ง และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาคกลางตอนบน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นกรณีหนึ่งที่สำคัญยิ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นแนวทางที่สำคัญที่ทำให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีความสามารถในการปรับตัวแก้ปัญหาที่เกิดในงานและองค์กรทำให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัยยังได้ประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงาน หลักสูตร องค์ความรู้และอื่นๆ ด้วย จึงทำให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้าเรียนใน มทรส. เมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นคนดี มีความรู้รักสู้งาน” สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมั่นคงต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 984 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน