รมว.ดิจิทัล” ตั้ง 7 ที่ปรึกษา “ปรพล อดิเรกสาร” ร่วมด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2370 ครั้ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยผู้มีรายนาม ดังนี้

  1. นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษา
  2. นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ที่ปรึกษา
  3. นายเทอดพงษ์ หงส์หิรัญเรือง ที่ปรึกษา
  4. นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษา
  5. นายพสุ แก้วปลั่ง ที่ปรึกษา
  6. นายมงคล นฤนาทดำรงค์ ที่ปรึกษา
  7. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ที่ปรึกษา

โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2370 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน