“เฉลิมชัย” เร่งเครื่อง “ยุทธศาสตร์ที่ 5” รับมือโควิดระลอกใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1659 ครั้ง

“เฉลิมชัย” เร่งเครื่อง “ยุทธศาสตร์ที่ 5” รับมือโควิดระลอกใหม่ ตั้ง “อลงกรณ์” ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming) ชู BCG โมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 77 จังหวัด

ผนึก 4 ภาคี ขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming) ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

วันนี้ (7 เม.ย.64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อีกแนวรุกหนึ่ง คือ “ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา” โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” มีที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ เป็นประธานทำหน้าที่พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมือง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศ เป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่

  1. พัฒนาเกษตรในเมือง
  2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
  3. เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซ และพีเอ็ม 2.5
  4. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมือง
  5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทย และเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายคู่ขนานไปกับการพัฒนาภาคเกษตรในชนบท อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤตโดวิด-19 และเตรียมความพร้อมของประเทศหลังยุคโควิด-19 จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดของทั้งปัญหาและโอกาส (Pain point และ Gain point) สำหรับปัจจุบันและอนาคต

“การขับเคลื่อนโครงการนี้ จะผนึกความร่วมมือบน 5 แกนหลัก คือ ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน”

โครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้ (Green City) ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม 2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้1ล้านต้นและโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองที่ ดร.เฉลิมชัย ริเริ่มและดำเนินการประสบความสำเร็จในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมา โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลัก คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรธรรมชาติ

สำหรับ “5 ยุทธศาสตร์ เฉลิมชัย” ประกอบด้วย

  1. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
  2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0
  3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)
  4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”
  5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1659 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน