ศาลยุติธรรม เปิดโอกาสประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ผู้สมัครลงชิง ก.ต. คนนอก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2292 ครั้ง

วันนี้ (13 ม.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงวุฒิ พ.ศ.2561 เพื่อขอให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สัดส่วนบุคคลภายนอก) ซึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดให้มี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน

โดยบุคคลที่เข้าสมัครรับเลือกจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 โดยผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกนั้นมีจำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นายไพรัช วรปาณิ
  2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
  3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
  4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  5. นายจำนง เฉลิมฉัตร

สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิของผู้สมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือระบุข้อคิดเห็นนั้นส่งถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยส่งไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางแฟกซ์ 02-500-1096 หรือทาง E-mail : ojdc@coj.go.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น ได้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ทั้งนี้ เมื่ออนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับข้อคิดเห็นแล้ว จะรายงานผลการตรวจคุณสมบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอน และหากสิ้นเสร็จกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะประกาศบัญชีรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเรียงลำดับตามรายชื่อที่สมัคร ไว้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต. https://ojc.coj.go.th และเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกซึ่งจะให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล ยกเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกโดยวิธีลงคะแนนต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2292 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน