สกศ. เร่งขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 355 ครั้ง

วันนี้ (23 พ.ย.63) ที่สำนักงานเลขาธิการสภา นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นางยุพิน กาญจนวิกัย นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิย์ตวัฒนา นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมแรงงาน นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการผู้อำนวยการสำนัก บค. 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ผู้แทน สพฐ. ผู้แทน สอศ. ผู้แทน สมศ. ผู้แทน กศน. และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการเร่งผลักดันให้เกิดการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก 5 แนวทาง ดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยจะได้มีการทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกรอบคุณวุฒิให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้เข้าใจถึงความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งการเปิดตัว “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)” ในลักษณะ click off อาจเป็นวิธีการหนึ่ง

2. การขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือกับภาคประกอบการกับภาคการศึกษาในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง นางยุพิน กาญจนวิกัย ให้เกียรติเป็นประธานคณะทำงานในการผลักดันเรื่องดังกล่าว

3. การจัดทำ ปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยในเบื้องต้นจะมีการหารือภายในกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงแนวทางการทำงาน พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันทบทวนกฎหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อและสนับสนุนการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

4. การจัดตั้งองค์กรกลางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งในส่วนของคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

5. การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เร่งดำเนินการตามแนวทางทั้ง 5 แนวทาง อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 355 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน