กฟผ.เผยโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 371 ครั้ง

กฟผ. รวบรวมทุกข้อคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เตรียมกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทุกด้าน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วน

นางสมใจ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครบถ้วนทั้ง 2 ครั้ง โดยรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการพิจารณาโครงการ โดยได้นำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมพิจารณารายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 802 คน และ ครั้งที่ 2 จำนวน 688 คน ประกอบด้วยชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 2 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี และ 10 เขต ในกรุงเทพมหานครฯ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ ซึ่ง กฟผ. ได้กำหนดมาตรการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในทุกช่วงของการพัฒนาโครงการ มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นำส่งให้หน่วยงานราชการรับทราบทุก 6 เดือน และกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง บริษัทผู้รับจ้าง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมคุณภาพอากาศ เสียง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับมาตรการควบคุมดูแลการปล่อยน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า จะมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำทิ้งจะมีการบำบัดแล้วนำมาใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าอีกด้วย

สำหรับการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 รวมถึงประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม กฟผ. ได้ดำเนินการชี้แจง อธิบายในประเด็นข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของชุมชน โดยการส่งจดหมายและติดประกาศให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในส่วนงานราชการและชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th และเว็บไซต์บริษัท ซีคอท จำกัด www.secot.co.th หลังจากนั้น บริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดจากการรับฟังความคิดเห็นฯ มาพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และนำส่งรายงานฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 371 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน