สมเด็จพระสังฆราช ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานวโรกาสให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำ นางสุภาวดี ติ้นสกุล ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในสังกัดเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิผล ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง, โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองและ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน