กรมชลประทานเร่งศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 286 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63 กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ/องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การพัฒนาโครงการ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ระบบนิเวศ และทรัพยากรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงมักประสบปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

ที่ผ่านมากรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง เมื่อปี 2558 และจากการประชุมร่วม กรอ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน และตอนกลาง และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รับข้อเสนอไปเร่งรัดดำเนินการ หากโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมาดำเนินการในโอกาสแรก

โดยศึกษาความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลางทั้งหมด การหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมถึงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน ตอบสนองต่อการพัฒนา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ อาทิ วิธีการและขอบเขตการศึกษาของโครงการ แผนการศึกษาและแผนการดำเนินงานของโครงการ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาของโครงการและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายละเอียดการศึกษาที่สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 286 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน