กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดประกวด “ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์ พร้อมจัดประกวด “ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 ที่โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นประธานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม 6 แสนบาท โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามและร่วมแถลงข่าว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงฯมีนโยบายหลักในการนำหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชนและเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่1 (พ.ศ.2560–2564) กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กร อันจะเป็นต้นแบบในการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พร้อมจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าประกวด ซึ่งจะเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริตและร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับปีนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ และสร้างจุดยืนในการร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรักปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ร่วมสืบสานเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงอยู่

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อันดับ 3 และรางวัลชมเชยจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท, 40,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Anchor กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วมและลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สำหรับปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.ทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอ การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านควบคู่ไปด้วย

สำหรับการแสดงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จะนำเทปบันทึกภาพไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือ ฯ เพื่อเผยแพร่การแสดงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปยังเยาวชนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศต่อไป และสำหรับภาพไฮไลท์การประกวดรอบชิงชนะเลิศความยาว 2 ชั่วโมง ทุกท่านสามารถติดตามชมได้ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com และส่งเอกสารการสมัครและคลิปการแสดงไปยังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรูทางอีเมล์ ppyactivities@trueplookpanya.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 858 6471 ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน