สภาองค์กรสาธารณประโยชน์ ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1430 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายนิวัติ อินทรสมบัติ รองประธานสภา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) ที่ปรึกษาสภาฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม

โดยมีสาระสำคัญคือ เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสค. ได้จัดอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ (บอส.4) และมีองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ 8 เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 180 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือกิจการของสภาฯ รวม 24 คน ดังนี้

1. นายนิวัติ อินทรสมบัติ เป็น ประธานสภา

2. นายเพชร นางาม เป็น รองประธานสภา คนที่ 1

3. นายพลาชิต สุจิตโกศล เป็น รองประธานสภา คนที่ 2

4. นางมัทนา กงเพ็ชร เป็น รองประธานสภา คนที่ 3

5. นางนันทพร ทรงวิชา เป็น รองประธานสภา คนที่ 4

6. นายพันธ์รวี ยอดมา เป็น รองประธานสภา คนที่ 5

7. นายไพรวัลย์ ทองอ่อน เป็น รองประธานสภา คนที่ ๖

8. นายลิขิต ลิ้มรสรวย เป็น เลขาธิการสภา

9. นางยุพดี ไพสติ เป็น รองเลขาธิการสภา

10. นางขวัญใจ เฮ็นนิก เป็น เหรัญญิก

11. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสล้าง เป็น นายทะเบียน

12. นางทิพวรรณ พุทธชาดเสวี เป็น ปฏิคม

13. พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เป็น ประชาสัมพันธ์

14. นางธันยพัด ดีวัน เป็น กรรมการ

15. นางสาวศิริวัฒนา พรหมายน เป็น กรรมการ

16. นายสมคิด เชาว์ช่างเหล็ก เป็น กรรมการ

17. นายสุรสิงห์ แจ่มใส เป็น กรรมการ

18. นางกรองทอง ปาลอนันต์กุล เป็น กรรมการ

19. นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย เป็น กรรมการ

20. นายแผน ลาภหลาย เป็น กรรมการ

21. นายซัลลีม ทวีมา เป็น กรรมการ

22. นายประวิง เหมือนเดช เป็น กรรมการ

23. นายกำพล มานุวัตร เป็น กรรมการ

24. ร้อยตรี ชัชวาลย์ รังสิกรณ์ เป็น กรรมการ

สำหรับในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 4 แผน ได้แก่ 1. แผนงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ 3. แผนงานสร้างเครือข่ายกลไกระดับจังหวัด 4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสภาฯ ในปี 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหารือถึงความร่วมมือ การสานสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 – 4 เพื่อประสานและร่วมมือกันในการทำงานให้เกิดศักยภาพ และมีมิติในการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1430 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน