คณะอนุ กกส. เข้าพบ รมว.ศธ. ขับเคลื่อน Big Data การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 802 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ประกอบด้วย นายอรรถการ ตฤษณารังสี ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด และคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย รองศาสตราจารย์วรา วราวิทย์ และนางยุพิน กาญจนวิกัย พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีการบูรณาการนอกกระทรวงศึกษาธิการให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และใช้สารสนเทศในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) ผลักดัน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ เพื่อการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับประเทศ ที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ ให้เหมาะสมกับการสืบค้นตามหมวดหมู่ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
2) ศึกษาแนวทางจัดตั้งรูปแบบศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (National Bureau of Education Statistic – NBES) ให้เป็นหน่วยงานมีหน้าที่และอำนาจในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลาง (Education Data Center – EDC) ศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลผู้สำเร็จทางการศึกษา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่งมอบข้อมูลการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ให้แก่ศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ในอนาคตนักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางไปใช้ในการวางแผนการศึกษาได้ด้วยตนเอง และการประชาสัมพันธ์ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ของสำนักงานเลขาธิการการอาชีวศึกษา ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดเก็บข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และการวัดผลทุกระบบอย่างครบวงจรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการบันทึกประวัตินักศึกษา การบันทึกการลงทะเบียน การบันทึกหลักสูตรการเรียน การบันทึกการจัดชั้นเรียน การบันทึกผลการเรียน การตรวจสอบผู้จบหลักสูตร การออกเอกสารการศึกษา และรายงานผลผู้สำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือวางแผนประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยสถานประกอบการสามารถคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจากข้อมูลในระบบ และร่วมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ ซึ่งมีการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังข้อคิดเห็น และมีข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ทำการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเป็นเอกภาพและความน่าเชื่อถือก่อนเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงให้ดำเนินการสำรวจความต้องการข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดบัญชีข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์และวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 802 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน