ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย GC ร่วมกับกลุ่ม APCT เปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 579 ครั้ง

พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค (Alliance for Plastic Circularity Thailand : APCT ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G) ร่วมกันเปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (Collaboration Waste Collecting Model)

โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า Flexible Packaging และ HDPE Bottle แบบครบวงจรทั่วประเทศไทย และ GC มียุทธศาสตร์เป็นต้นแบบทางออกการจัดการขยะแบบครบวงจร (Circular Living, the Solutions for All) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มดี จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการและมีต้นแบบในพื้นที่เชียงรายอยู่แล้ว ผนวกรวมกับจังหวัดเชียงรายที่มีปัญหา ด้านขยะและมองหา solution ในการจัดการอยู่แล้ว และท่าน ว. วชิรเมธี มีมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำโครงการเรื่องขยะเช่นกัน จึงมีความสนใจและร่วมมือกันในการทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ

นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม GC กล่าวว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา GC ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ในการบริหารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และ สนับสนุนให้ทุกคนนำแนวคิด GC Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง GC ยังมุ่งมั่นที่จะสอดประสานและเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทางไปยังลูกค้าปลายทาง Brand Owner ภาคสังคม และ ภาครัฐครบวงจร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงขยะพลาสติก

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกนั้น GC มองว่าเราต้องใช้พลาสติกอย่างเข้าใจและมีทางออกให้กับทุกคน คือ กลุ่มแรก สำหรับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหมือนเดิม เราก็เสนอผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึ่งหากทิ้งแล้วฝังกลบให้ถูกวิธีก็สามารถย่อยสลายได้ กลุ่มที่สอง คือ ผู้บริโภคที่ยังต้องการใช้พลาสติกแบบเดิม GC ก็ให้ความรู้ในการคัดแยกให้ถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถนำไปรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิลได้ กลุ่มที่สาม คือ สังคมและชุมชน ในกลุ่มนี้ GC สร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างแนวร่วมในการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และ กลุ่มสุดท้าย คือ ลูกค้า ที่เราเข้าไปช่วยทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้าในการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของเขาด้วย

นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตัวแทนกลุ่ม APCT กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล ที่เหลือบางส่วนถูกกำจัดโดยการนำไปฝังกลบซึ่งจะคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลุดรอดไปสู่แม่น้ำ ลำธาร และทะเล เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและทะเล ซึ่งเราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันของกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Alliance for Plastic Circularity Thailand (APCT) จึงได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อันประกอบด้วย 5 บริษัท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกร่วมกัน อันได้แก่ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G) พลาสติกที่ใช้แล้วจะสามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้หากมีการจัดการตั้งแต่ต้นทาง เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นประเทศไทย

มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นผู้นำและสนับสนุนส่งเสริมในแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บรวบรวม การ คัดแยก การจัดการขยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำการวิจัยในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะ มูลนิธิได้ตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อสร้างความผูกพันของผู้คนในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ผ่านการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งปันข้อมูลการทำวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บ การคัดแยก การจัดการขยะ และเทคโนโลยี กับคู่สัญญาทุกฝ่ายทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรม PR, CSR และ CSV ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

บริษัท ฟาร์ม ดี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการเก็บ รวบรวมขยะ บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการเก็บขยะในชุมชน เช่น สมุดธนาคารขยะ ออนไลน์ ระบบเครือข่ายขยะในชุมชน ระบบการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับการขนส่งขยะและการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขยะ

มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐ จังหวัดเชียงราย บริษัทฟาร์มดี กลุ่ม APCT และ GC สร้างสัมพันธภาพร่วมกันในฐานะพันธมิตรที่มีเจตนารมณ์เพื่อประเทศชาติ โดยผลักดันนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือนำร่องต้นแบบการจัดการขยะทุกประเภทแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า คือ Flexible Packaging และ HDPE Bottle ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดพื้นที่นำร่องการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร และสามารถขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ออกสู่วงกว้าง เพื่อเป็น ทางออกของปัญหาขยะพลาสติก ที่ไม่มีมูลค่า และ GC คาดจะมีแผนพันธกิจทางธุรกิจกับพันธมิตร APCT ซึ่งเป็น Big Brand Owner ต่อไป

จุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกพันธมิตรจะร่วมกันสร้างแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการเก็บรวบรวม คัดแยก การขนย้ายการขนส่ง การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการรณรงค์ทางการตลาดร่วมกันในระยะยาวภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ว่าขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า สร้างการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องนี้ผ่านโครงการให้การศึกษา ส่งเสริมการคัดแยกที่ถูกต้อง รวมถึงการลดของเสียให้ถูกต้องอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใหม่ได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 579 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน