รวมพลัง! จิตเวชโคราช ประกาศต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 724 ครั้ง

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ประกาศตัวเป็นรพ.ใสสะอาด ใช้หลัก 1 ย. 3 ไม่ ป้องกันปัญหาทุจริต คือยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อสร้างศรัทธา เชื่อมั่นจากประชาชน ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิด 8 ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อคิดเห็นไม่อั้นทั้งระบบดั้งเดิมและระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สะดวก

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการพัฒนารพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ว่า มุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่ทันสมัย บรรยากาศอบอุ่นใจดุจญาติมิตร ควบคู่กับการใช้หลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นโรงพยาบาลใสสะอาด ด้วยการยึดหลัก “1 ย. และ 3 ไม่” เป็นกรอบการบริหาร คือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้รพ.จิตเวชนคราชสีมาฯได้รับความศรัทธา ไว้วางใจ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 หรือเขตนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย4 จังหวัด ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ในเรื่องคุณภาพบริการรักษา เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย เป็นที่พักใจผู้เจ็บป่วยทางจิตใจ และเป็นที่พึ่งพิงของญาติได้อย่างแท้จริง

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวต่อว่า ในการสร้างรพ.ให้ใสสะอาดนั้น ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก มาตรการที่ 1 คือตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 1 ชุด เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สอดคล้องกับแผนของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและแผนระดับชาติ มาตรการที่ 2 คือจัดทำประกาศรพ.จิตเวชเรื่องมาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2543 เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 โดยเจ้าหน้าที่ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯทุกคนรวมถึงผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯมาแล้วไม่ถึง 2 ปี ต้องไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติรวมถึงห้ามเจ้าหน้าที่ให้ของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ตามปกติหรือประเพณีนิยม และห้ามเจ้าหน้าที่ของรพ.ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการมอบให้ตามปกติหรือประเพณีนิยมแต่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาทด้วย

มาตรการที่ 3 คือการออกค่านิยมร่วม เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการทุกประเภทอย่างเคร่งครัด และมาตการที่ 4 คือการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นต่างๆจากประชาชนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 8 ช่องทางตามความสะดวก คือ 1. ตู้รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการและที่หอผู้ป่วยในทุกหอ 2. ตู้จดหมายถึงผู้อำนวยการ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ และหอผู้ป่วยในทุกหอ 3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4423-3999 ในวันเวลาราชการ 4. ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ E- mail : jvkorat@jvkorat.go.th 5. เวปไซต์ : www.jvkorat.go.th 6. เฟซบุ๊ค :www.Facebook.com/jvkorat 7. จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 และ8. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือมีการประพฤติมิชอบ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นายแพทย์กิตต์กวี กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 724 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน