สบส. เร่งดันเครื่อง !! มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 587 ครั้ง

สบส. เร่งดันเครื่อง !! มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ชุมชน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ในการกำหนดให้มาตรฐานบริการสุขภาพมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานพยาบาลทุกระดับตามข้อกำหนดทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสนับสนุนบริการที่สำคัญ ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอื้อให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้มาตรา 5 สู่การพัฒนาสถานพยาบาล พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐ ในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการประชุม มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 กับความตกลงความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน (Healthcare Accreditation – HA) และเสวนา เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้มาตรา 5 สู่การพัฒนาสถานพยาบาล รวมทั้งมีการบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ที่สถานพยาบาลภาครัฐต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มารับบริการ ในสถานพยาบาลภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงชุมชน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกสถานพยาบาลต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 587 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน