สบส. ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 687 ครั้ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รุดขับเคลื่อน ส่งเสริมรายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค งานสุขภาพภาคประชาชน และงานพัฒนาคุณภาพ ในกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่สำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนานโยบาย กลไก และรูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ระดับพัฒนาดีเด่น มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2562 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 ด้าน คือ 1) งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 3) งานสุขภาพภาคประชาชน

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกลไกในการขับเคลื่อนโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ขับเคลื่อนงานร่วมกันในการผลักดันให้มีมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ที่ทำงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนงาน โดยในปี 2563 ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมยกระดับสถานพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นสากล นวดของไทยที่จะได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลก ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ตอบโจทย์นโยบาย medical hub อุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นหมอประจำบ้าน ให้ประชาชนทุกพื้นที่ ทุกชุมชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 687 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน