จิตเวชโคราช คว้ารางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช” ประจำปี2562 ผู้รับบริการชื่นชม บุคลากรสุขใจ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1593 ครั้ง

รพ.จิตเวชนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม ได้รับโล่รางวัล องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราชประจำปี 2562 จากผลงานการปลูกฝังคุณธรรมให้บุคลากร 3 ประการ คือสติ-สมาธิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพลังจิตอาสา ควบคู่การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยทางจิตด้วยมาตรฐานความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปรากฏผลลัพธ์เป็นลูกโซ่ ปัญหาร้องเรียนในรอบ 2 ปีลดลงเป็นศูนย์ คำชมจากผู้รับบริการเพิ่มถึง 216 ครั้ง เจ้าหน้าที่มีความสุขโดยรวมสูงถึงร้อยละ 85 ผู้ป่วยควบคุมอาการได้ดี

วันนี้ (25 ก.ย.62) ที่งานตลาดนัดคุณธรรม สนามหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้มอบหมายทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมของรพ.ฯ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562” จากว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม 4 ด้านคือพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจ.นครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งรพ.จิตเวชฯ เป็นหน่วยงานที่เป็นรพ.แห่งเดียวในจังหวัดที่ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรก

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เนื่องจากเป็นรพ.เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประจำพื้นที่เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ดูแลครอบคลุม4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ให้บริการตามมาตรฐานด้วยความรู้และจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมให้บุคลากรทุกวิชาชีพที่มีจำนวน 380 คน ซึ่งคุณธรรมจะเปรียบเสมือนเป็นซอฟแวร์(Software)หรือโปรแกรมควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของบุคลากรให้อยู่ในทิศทางที่ดี ตามแนวนโยบายของกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นรพ.คุณภาพและรพ.คุณธรรม เริ่มตั้งแต่พ.ศ.2545 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของรพ.เป็นแกนหลักดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวต่อว่า การพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากร ได้ใช้แนวทางสำคัญ 3 ประการประกอบด้วย 1. การฝึกสติและสมาธิ โดยใช้วิธีการรับรู้ลมหายใจเข้า-ออกของตัวเอง เริ่มก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งและหลังเสร็จงาน ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที สติและสมาธิจะมีผลต่อสมองโดยตรง เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านความคิด การกระทำ เจ้าหน้าที่จะรู้สึกจิตใจสบายและเป็นสุข ส่งผลดีต่อคุณภาพงาน คือทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่วอกแวก ควบคุมอารมณ์และความคิดได้ ช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายจิตใจ ลดความเครียดจากการทำงาน โดยขณะนี้ทุกแผนก จะติดตั้งตุ๊กตาสติ เป็นภาพการ์ตูนติดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นสัญลักษณ์พักอารมณ์ ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่มีสติอยู่ตลอดเวลา

ประการที่2 คือการยึดหลักปรัชญาความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่เบียดเบียนตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีความใฝ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและให้การดูแลผู้ป่วยทางจิตอย่างให้เกียรติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้มีตลาดนัดสีเขียว จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ เสริมรายได้และสร้างเสริมการมีสุขภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีไปด้วย ประการที่ 3 คือการใช้พลังจิตอาสา ส่งเสริมการใส่ใจต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งผลของการเป็นผู้ให้นั้นจะทำให้เกิดความปิติสุข เกิดความเสียสละ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้บุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาให้พื้นที่ในรพ.มีความร่มรื่น สวยงาม ให้เอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยทางจิตด้วย

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวต่อไปว่า ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากร เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านบุคลากร พบมีค่าคะแนนความสุขโดยรวมอยู่ในระดับปกติร้อยละ 85 ด้านพฤติกรรมบริการและ ความโปร่งใส พบว่าปัญหาการร้องเรียนในรอบ 2 ปีมานี้ลดลงเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันได้รับคำชมจากประชาชนมากขึ้น จาก 200 ครั้งในปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 216 ครั้งในปีนี้ ส่วนใหญ่ประทับใจเรื่องพฤติกรรมบริการ คำพูด ผู้ใช้บริการพึงพอใจคุณภาพบริการสูงถึงร้อยละ 95 เครือข่ายบริการในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์พึงพอใจร้อยละ 95 และด้านคุณภาพมาตรฐานดูแลรักษาพบว่าสามารถให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระยะอาการทางจิตกำเริบรุนแรงให้สงบลงภายใน 2 สัปดาห์ ได้สูงถึงร้อยละ 93 สามารถบริหารจัดการผู้ป่วยเป็นรายกรณีอย่างเข้าอกเข้าใจบริบทผู้ป่วยและญาติมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีอาการสงบและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำภายใน 1 ปีได้ครอบคลุมร้อยละ 98 สังคมเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1593 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน