เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 139 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอรรถการ ตฤษณารังษี ประธานอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน, นายธวัชชัย อุ่ยพาณิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคม แทน นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกฤษฎีกา, นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน, รศ.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7, รศ. อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายสุรพงษ์ เป้ากลาง กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน แจ้งว่า คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมได้ หารือกันหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ นโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต เช่น การจัดการอาชีวศึกษานานาชาติ และการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

อีกทั้งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ “ร่างหลักเกณฑ์การรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” พร้อมทั้ง เห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วย การรับเข้าสมทบ และการยกเลิกการสมทบ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน แล้ว สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา จะนำเสนอ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศ ใช้ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 139 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน